Blog Boek informatie

Visie en missie LEF-Kids                     

 

De missie

LEF-Kids is een kindertherapeutisch-diagnostisch team voor kinderen van 0-5 jaar. Dit team van Logo- Ergo en Fysiotherapeuten behandelen het kind zoveel mogelijk in zijn/ haar eigen omgeving. Met deze geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling wordt samen met het kind en zijn ouders strategieën ontwikkelt om een optimale plek in de wereld te vinden.

De visie

Het kindertherapeutisch-diagnostisch team LEF-Kids  is een samenwerkingsverband met logopedie, ergotherapie en kinderfysiotherapie. Zij biedt diagnostiek en multidisciplinaire behandeling aan jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand. Het kind is uitgangspunt van handelen en hun ouders zijn de belangrijkste samenwerkingspartners in het behandel proces. Deze zorg, die volgens de onderscheiden beroepsstandaarden, in samenhang wordt aangeboden, stelt kinderen in staat om beter te functioneren in het gezin en biedt ouders de steun die zij nodig hebben. Het team is ambulant en komt bij voorkeur aan huis of op de peuterspeelzaal /dagverblijf. In zijn omgeving wordt het kind spelenderwijs therapeutisch begeleidt, zodat ouders inzicht krijgen in de mogelijkheden van hun kind en toenemend competent worden in het stimuleren van hun kind bij het aanleren van vaardigheden.

Ouders kunnen ons benaderen na verwijzing van een kinderarts, revalidatiearts, CB-arts of huisarts.  Er wordt samengewerkt met kinderpsychologen die verbonden zijn aan LEF-Kids. Tevens bemiddeld en adviseert LEF-Kids in de contacten met de orthopedisch instrument maker, schoenmaker, hulpmiddelen leveranciers van communicatie-, zit-,sta- en verplaatsingshulpmiddelen en woningaanpassingen. Uiteraard ondersteunt LEF-Kids in het in gebruik nemen van de diverse hulpmiddelen.

  • De professionele werkomgeving van LEF-Kids nodigt  de partners uit tot kennisname, het stimuleren en benutten van elkaars deskundigheden en voortdurend vernieuwen van de gespecialiseerde zorg.
  • De behandelaars staan in goed contact met de kinderspecialisten, cb- en huis-artsen waardoor het wederzijds uitwisselen van informatie die ten goede komt aan het behandelproces  efficiënt kan verlopen.
  • De toegankelijkheid van de zorg wordt geoptimaliseerd door voorzieningen aan te bieden die in de directe nabijheid liggen van de hulpvraag van ouders en kind.
  • De sfeer en cultuur in het team is professioneel, ouders en behandelaars gaan zorgvuldig en met respect met elkaar om, in het vertrouwen dat men er in een open communicatie altijd uitkomt.